Kvalita, životné prostredie a bezpečnosť

Cieľom spoločnosti Peikko je poskytovať kvalitné výrobky a správať sa ekologicky zodpovedne. Naše produkty a služby urýchľujú a zjednodušujú stavebný proces a taktiež zvyšujú bezpečnosť.

Výroba na svetovej úrovni

Peikko vyrába všetky svoje výrobky vo svojich vlastných výrobných závodoch. Vďaka úplnej vnútropodnikovej výrobe sme schopní zabezpečiť kvalitné, flexibilné a rýchle dodávky. Pre spoločnosť Peikko je dôležité skladovať hotové výrobky v blízkosti zákazníkov. Optimalizovaná výroba a logistika zabezpečujú efektívnosť nákladov.

Peikko má výrobné jednotky v Číne, Fínsku, Nemecku, Litve, na Slovensku a v Spojených arabských emirátoch. Okrem toho spoločnosť Peikko má aj výrobné aktivity v Saudskej Arábii, Spojenom kráľovstve a USA.

 

Certifikovaný systém riadenia

Spoločnosť Peikko je certifikovaná v systéme manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.

Výroba hlavných výrobných závodov je certifikovaná podľa ISO 3834-2EN 1090

Poznámka! Všetky dokumenty týkajúce sa produktov, ako sú technické schválenia a vyhlásenia o vlastnostiach (DOP), nájdete na stránke konkrétneho výrobku.

 

Politika kvality, životného prostredia, zdravia a bezpečnosti

Peikko poskytuje lokalizované a spoľahlivé služby zákazníkom a inovácie v oblasti výskumu a vývoja a aj výroby. Naším prvotným cieľom je poskytovať vysokú kvalitu výrobkov a služieb a pracovať ekologicky. Politika spoločnosti Peikko v oblasti kvality a životného prostredia

Spoločnosť Peikko sa zaväzuje neustále zlepšovať zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov. Našim cieľom je vyniknúť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dosiahnuť výrobnú činnosť bez nehôd. Toto sa dosahuje tým, že sa zameriavame na spôsob práce – s dôrazom na bezpečnosť. Politika bezpečnosti a ochrany zdravia skupiny Peikko

Všeobecné informácie o značení CE

Označenie CE znamená, že výrobok je vyrábaný a kontrolovaný v súlade s harmonizovanou európskou normou (hEN) alebo európskym technickým schválením / hodnotením (ETA). ETA certifikáty sa môžu použiť ako základ pre označenie CE v prípadoch, keď nie je k dispozícii žiadna harmonizovaná norma EN. ETA však sú dobrovoľné a nevyžadujú sa v smerniciach alebo právnych predpisoch EÚ.

Výrobcovia môžu používať označenie CE na vyhlásenie, že ich stavebné výrobky spĺňajú harmonizované európske normy alebo boli schválené ETA. Tieto dokumenty definujú vlastnosti, ktoré musia mať výrobky na to, aby im bolo udelené právo používať označenie CE, a opisujú aj spôsob kontroly a testovania výroby týchto výrobkov.

 

Označenie CE výrobkov Peikko

Peikko vyrába kompozitné konštrukcie a výrobky pre spoje betónových konštrukcií. Tieto produkty sú podľa nariadenia o stavebných výrobkoch (EÚ) č. 305/2011 a smernice EÚ o strojových zariadeniach 2006/42 / ES ovplyvnené rôznymi predpismi o označovaní CE. V súčasnosti neexistuje žiadny komplexný a jasný výklad týchto smerníc. Spôsob implementácie predpisov sa preto môže líšiť podľa jednotlivých krajín.

Iba výrobky označené CE sa majú používať v stavebníctve v Európe, ak sa na príslušné výrobky môže udeliť označenie CE. Mnohé stavebné výrobky však nie sú zahrnuté v harmonizovaných európskych normách (hEN) alebo európskom technickom schválení / posúdení (ETA). Z tohto dôvodu nie je možné požadovať označenie CE pre tieto výrobky.

Environmentálne vyhlásenie o výrobku (EPD)

Environmentálne vyhlásenie o výrobku (EPD) je dokument, ktorý poskytuje informácie o vplyve výrobku na životné prostredie počas celého jeho životného cyklu. Je známa aj pod názvom environmentálneho vyhlásenia typu III.

Environmentálne vlastnosti výrobkov sú založené na hodnotení životného cyklu (Life Cycle Assessment - LCA). LCA poskytujú prehľad o vplyvoch výrobkov na životné prostredie. Udržateľnosť sa dá ľahko posúdiť, keď máte všetky príslušné informácie o produkte v rovnakom formáte.

Peikko Group Environmental Product Declarations are:

EPD Connecting Parts, Finland
EPD Connecting Parts, Lithuania
EPD Connecting Parts, Romania
EPD Connecting Parts, Slovakia
EPD Connecting Parts, Germany
EPD Connecting Parts, UAE
EPD DELTABEAM® Canada
EPD DELTABEAM® China
EPD DELTABEAM® Finland
EPD DELTABEAM® Lithuania
EPD DELTABEAM® Romania
EPD DELTABEAM® Slovakia
EPD DELTABEAM® UAE
EPD Steel Structures Lithuania
EPD Steel Structures Romania
EPD Steel Structures UAE
EPD EBEA® Balcony Connector Hungary

Peikko Group Environmental Product declarations for
DELTABEAM® and PETRA® Green are:

EPD DELTABEAM® Green, painted - Finland
EPD DELTABEAM® Green, painted - Romania
EPD DELTABEAM® Green, painted - Lithuania
EPD DELTABEAM® Green, galvanized - Finland
EPD PETRA® Green, painted

 

Štandardizovaný spôsob hodnotenia

EPD sú vytvorené podľa európskej normy EN 15804 "Udržateľnosť stavebných prác. Environmentálne vyhlásenia o výrobkoch "a medzinárodná norma ISO 14025" Štítky a vyhlásenia o životnom prostredí ".

Peikko environmentálne vyhlásenia sú primárne určené na použitie v komunikácii medzi podnikmi.

Hodnotenie životného cyklu v týchto EPD vyhovuje normám EN 15804 "Udržateľnosť stavebných prác. Vyhlásenia o environmentálnych výrobkoch, "EN ISO 14040" Environmentálne riadenie. Hodnotenie životného cyklu. Princípy a rámec "a EN ISO 14044" Environmentálne riadenie. Hodnotenie životného cyklu. Požiadavky a usmernenia. "

 

Charakteristika EPD

Environmentálne vyhlásenia o výrobkoch sú

  • dobrovoľné
  • na základe hodnotenia životného cyklu (LCA)
  • modulárne informácie podľa štruktúry
  • porovnateľné
  • overiteľné
  • flexibilné
  • transparentné

 

Overenie

EPD firmy Peikko sú overené treťou stranou podľa požiadaviek EPD ISO 14025 typ III.

 

Publikovanie EPD

Peikko EPD sú uverejnené na webovej stránke spoločnosti Peikko na adrese www.peikko.com a v cloudovej službe One Click LCA spoločnosti Bionova Ltd na adrese www.oneclicklca.com, kde je možné ich použiť ako komponenty na hodnotenie ich vplyvu na celú úroveň budovy, napríklad preukázať zhodu s LEED v4 kreditmi na znižovanie vplyvu životného cyklu budovy alebo dokončiť Mat 01 LCA pre certifikáciu BREEAM.

Vyhlásenia o environmentálnych výrobkoch sú uverejnené v systéme RTS a sú k dispozícii na adrese
http://epd.rts.fi/en